ఆఫ్రికా అందాలా రాణి 1

0
510

RareDesi.com

Telugu Sex Stories మాది ఒకా కొంచాం బగా వున్నఫెమిలి . నెను ఒకా కాపినిలొ మంచి జాబు. మంచి కరు, పిల్ల లు, చకటి పెళ్లం హప్ప్య్ గ వుంది. ఈవళె నాకు చాన్సు వచ్హింది.
కాని ఈ రొజూలు కొడ పెళ్లం ఎప్పుదు 2 పొజినులొని సెక్ష్ చెయల్లి అంటాది, నాకు మాత్రం కాపురం చాలా బొరుగా వున్నది. ఏక్కడి కకయీన వెళ్ళి గులా తీర్చూ కొందాం అంటె బయం. ఏ లెనీ పొని రొగులు తొ వళ్ళు పడూ చెసుకొటం ఎందుకులె అని వూరుకొన్న ఎన్నళ్ళు.

ఓక్క రొజు Office లొ నాకు ఒక గుడ్ నూసు వచ్హింది. ఇంటి ఒక గంట ముందె Office లొంచి బయలు దెరను.

ఎంటి కి వాచ్హా. “శుధ దర్లింగ్ ఒక ఒక గుడ్ నూస”
శుధ: అవూనా రండి కుర్చొండి టి పెత్తుకు వస్థాను
నెను: ఫిల్లలు లెరా?
శుధ: లెరండి, ఎంక్క రలెదు
వంట ఇంటి లొకి వెళ్ళిది. నెను వెనక నుంచి పటుకున్న శుద ని.
శుద: వుందండి మెరు మెరిను.
నెను: అంత ఒళ్ళూ కొంచం తాగ్గిచె ఎక్షరుసిజె చుకాద?. కొంచం నతొ పొటు Gym కి రావచ్హు కాదా?..
శుద: నా వల్లా కదూ బాబు!
శుద కి 35 ఏళ్ళు వుంటయీ. సరియని కేరూ లెక ఎక్షరుసిజె లెకా కొంచం వళ్ళూ చెసెంది.
దానీ సరీ కుచ్హిళు తిసి వెసా. తెల్లటి పొట్టా బొడ్డు మిల మిల మెర్సెపొతంది.
సుదా: అబ్బ వురుకొండి. బెడ్రూం లొకి పదండి,
అని గసూ ఆపి వెసింధి

முரட்டு கதைகள்:  Tamil ool kathaigal நான் நல்லவன் இல்ல 2

శరీ ,లంగ వెప్పి వెసినది.
[ఎ ముండా వార నికి ఒక్క రొండు రొజులు అన్న నాతొ Gym చెస్థే బగా వుంటుంధి కధా అని నా మనసులు అను కొన్న!]

తెల్లటి వొళ్ళూ, ఆ జాకెటు లొంచి సళ్ళు తన్నుకు వస్తూనయి..
శుధ: ఏల కావి లీ?
జాకెటు వీప్పాసింది
నెను: ఓంగొ
శుధ మంచం పట్టుకొని వొగ్గొనాది. వెనాకా నెంచి చుస్తుంటె దాని గుద్ద లొ దుర్చి వెయాలి అని పిస్తానాది నాకు మాత్రం .
భుజ్జి గడిని కొంచం నిమిరి. ఒకా చెస్థొ పిర్రలిని గట్టిగా పట్టి మరొకా చెస్థొ దాని నుడుం పట్టుకొని మెల్లగా దాని పొకు లొకి పేట్టా.

ఈ స్స్ స్స్ స్స్ అబ్బ అని మూలిగెంది.

దాని 36cసళ్ళు సిగ్గుతొ నెలని చుస్థునయీ… తప తప నా బుజ్జి గాడిని పొకు లొకి బయటికి తిస్థు తీసి మళ్ళా లొపలికి. పొకులుకి బుజ్జి గడూ వెళ్ళంగని కొంచాం దానికి గులా వచినట్టు వున్నధి. కొంచం వెన్నకి వెన్నకి వుగుతు వున్నధి చెంచుకొంటు ది

முரட்டு கதைகள்:  వాడు అప్పటికే నగ్నంగా ఉన్నాడన్న విషయం ఆమెకి అర్ధమై

రొండు పిర్రలి గట్టి గా గ్రిప్ లగా పట్టూ కొని మరి వెన్నకి ముందుకి దాన్ని వుపుతు దెంగు తున్నను.

ఆఆహ్హ్హ్ స్స్స్స్స్ అని ములుగు మద్య మద్య లొ. గజ్జౌలు, మెళ్ళూ మగల సుత్రం, ములుగులు, తప్ తప్ తప్ అంది సౌండులుతొ రూం మారు మొగి పొతాదీ.

దానికి రాసలు వురి నట్టునయీ. బుజ్జి గడు సాపా సపా గా తప తప తప అని పొకు లొకి వెళ్ళీ వస్తానడ. నాకు ఆ కొంచాం వెల్తురి లొన్ దాని గుద్ద బొక్క నల్లగ కనపడింది. కొంచాం పిర్ర ని సెడుకి లగీతె, గుప్పు మని వసనా. దాని గుద్ద లొంచి. అంతె నాకు మథి పోంది.

ఆ వసనా కి పిర్ర కసిగా కొంచం గట్టిగా ఒక్క చరుచు చా! ఫట్టుమాని ని సౌండు వచ్హినధి.
శుధ: “మొరటోడా”
కొంచాం నెనూ ఓంగి, దాని సళ్ళ ని గట్టిగా పిసికాను. బుజ్జి గడి కి అనకట్టలూ తెరుచుకొనె టైములు, బుజ్జి గడిని లగి బయటికి తిసే అంతే రసం అంత దాని గుద్ద అంతా రస్మ కర్చెసను.

முரட்டு கதைகள்:  குடும்ப குத்துவிளக்க குத்துற சுகம் மாதிரி எங்கயும் கிடைக்காது

సుధ: “ఈ చిత్ర కర్థి వెష్హలె మెరు మనూ కొవల్లి చె చీ చీ “
ఆని బథ్రూం లొకి పొఇంది..
లుంగి కొట్టు కొని అలా లివింగ్ రూం లొకి వెల్లను.
సుధ: “అధొ మంచి నూస్సు అన్నరు మెరు ఎందకా? ఎమెటి ఆది?”
నెను: నెను South Africa లొ Durban అనెసిటీ కి వళ్ళుతున్నా, 20 రొజులు
సుధా: వెళ్ళ్లల?
నెను: తప్పాదు
శుధ: సారె, ఆ 20 రొజుల్లు అ తెల్ల పిల్ల నొ నల్ల్ పిల్ల తొనొ చిత్ర కర్థి వెషాలు వెయ్యా కాండి
నెను: ఎమొ చెపలెం కాదా!! [దాని కొంచం వుడికి కిదాం అని మనసులొ అనుకొన్న] బుజ్జి గడి ముడు ని పట్టి [ఆని అట్టా పటించా]
శుధ: సారె, మెరు బుద్దిగా వెళ్ళి వస్తే నెకు చాలా ఇస్ఠం ఆయెనాది ఇస్తా .. [ఆని గుద్ద ని చెపించెంధి]
నెను: ఆలయతి పరవలెధు..

முரட்டு கதைகள்:  Japan earthquake Six dead as quake, tsunami hit Japan A magnitude-8.9 earthquake hit northeastern Japan

Sunday
Hyderabad లొ ప్ఫ్లిఘ్టు ఎక్కా. Dubai లొ చంగె ఒవెర్ ఫ్లిఘ్త్. Dubai నెంచి Durban, South Africa కొ లొ లెండుయమూ .

Monday
Taxi లొ office కి వొచ్హా
మెరీ: న పెరు, మెరీ ఓ’ఛొన్నెల్ల్. రండి, మీ ఖబిను చెపిస్తా!
నెను: చలా థ్న్క్ అండి
మెరీ: ఈ ఫిల్లొ లొ మె హొటెల్ , డబ్బులు అన్ని వున్నియీ
అంతలొ ఒక్క సన్నటి నల్ల అఫ్రిఖన్ అమ్మయీని పీలిచింది.
మెరీ: ఎమా పెరు విన్ని, మఈమె మీకు సహయం చెస్తుంది, మెకు ఎమి కవల్లన్నాచుసుంకొంటుంధి.
వెన్ని: హెల్లొ
షకె హంద్ ఈచెంది.
మెరీ: సరీ నెను, 5థ్ ఫ్లూర్ లొ వుంట, మెరు ఎమైల్ పెందింగ్ ఫిలెస్ పంపుథ ను
అని వెళ్ళిపొఇంధి
ఓక్క సరి ఒక తెల్ల పిల్లని, నల్ల పిల్లని చెస్తు వున్నను లిఫెలొ ఫస్ట్ టిమె.

వెన్ని ఒఫ్ఫిచె షార్టు, ఫంటు లొ వుంధి. 5’5″ హిఎటు వుంటుందీ. 22 ఏళ్ళు వుంటయీ, మంచి వొళ్ళు, అంత బాగానె వుంధి. కాని తారు డబ్బా లాగా నెల్లటి అఫ్రిఖన్ కాలరు.
వెన్ని: మీకూ ఎమినా కవలి అంటి నాకు చెప్పండి please!!

முரட்டு கதைகள்:  வில்லங்கச்சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

వెన్ని అల వెన్నకి తెరిగెంది దాని పిర్రలు ఆ లిని టేటూ ఫేంటు లొ బాదిగా పెట్టెనది అను కొంటా.వెన్న్ని వెళ్ళి కొఫ్ఫీ తెచ్హి ఎచ్హెంది.

వెన్ని నల్ల్ల్ఢి ఈ నల్ల మగా వళ్ళది చాల బరు ముడ్డా లాకి అలవాటు పెడిపొయీ వుండాలి ఈపాటికి. మానకి అటువంటి చన్సూ లెధు అని బుజ్జి గడికి చెప్ప.
వెన్ని లాంచి కొడ తెచ్హింది. మంచి perfume వడతు వున్నటుగా వుంది. మంచి వసానా వస్తాంది దాని దాగారా నుంచి.

మల్లి వెన్నకి తిరిగింది, అది వెన్నకి తిరిగిథె చాలూ నాకు చుపులు ఆపు కొలొక పొతునా. Anushka Shetty కి వున్నతా వున్నాధి దెనీ గుద్ధ అను కొన్నను..

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here