యాత్ర 7 | Telugu Sex Stories

0
803

RareDesi.com

Telugu Sex Stories మొదట గా అనుమానం వలన కలిగే నష్టం గురించి ఆలోచించాను.. లక్ష్మీ ని అడిగితే.. ఎదో అబద్ధం చేప్పవచ్చు? లేదా నాకు తేలిసిపోయిందని.. ఏదైనా అగయిత్యం చేసుకోవచ్చు.. అంత పని జరగకుడదు..సరే.. లక్ష్మీని మునిపటికంటే ఇంకా ప్రేమిస్తే.. తను అర్ధం చేసుకుని.. ఈ విషయం మాటలాడ వచ్చు గా.. అని ఆలోచించాను.. నేను తనని ఎమి అనను అని తేలుసు కాని.. ఇది.. రంకు వ్యవహరం కదా.. ఎంతైనా ఆడది.. తోందరగ బయట పడలేదు.. సరే.. ఇపుడు.. నేను తేలుసుకోవలసింది.. లక్ష్మీ ఎందుకు అలా చేస్తూంది? కావాలని చేస్తూందా? లేక ఎవరైనా నన్ను బ్లాక్ మేయిల్ చేస్తూన్నట్లు తనను చేస్తూన్నారా?నా అనుమానం కరేక్టో కాదో తేలియదు కాని.. లక్ష్మీ ని బ్లాక్ మేయిల్ చేస్తూన్నారని నాకు అనిపిస్తూంది.. మా రూమ్ వేతకటం మోదలేట్టాను.. తను ఫోన్ పట్టుకు వేళ్లలేనట్లుంది.. ఫోన్ ఉన్నది.. ఫోన్ తీసి కాల్ లిస్ట్ చూసాను.. కోత్త నంబర్లు.. లేవు.. కాని ఒకటి మాత్ర.. అన్ నోన్ అని ఉంది.. నంబర్ ఉంటాదేమో అని చూసాను.. లేదు.. అంటే..*నాకు చేసిన వ్యక్తి లక్ష్మీ ని బ్లాక్ మేయిల్ చేస్తూండ వచ్చు.. సరే ఇంకా ఎమైనా దోరుకుతాదేమో అని చూసాను.. అపుడు గుర్తూ వచ్చింది.. లక్ష్మీ అపుడపుడు డైరీ రాస్తూంటాది.. దాని లో ఎమైనా రాసి ఉండవచ్చు.. అని.. డైరీ కోసం వేదికాను.. కోన్నీ పేజిలలో మాత్రమే రాసి ఉంది.. అది కూడా అక్కడక్కడ మాత్రమే.. పేజిలు తిరగ వేస్తూ చదువుతున్నాను.. నేను ఫోటోలలోను, విడియోల లోను ఉన్నట్లు గా రాసి ఉంది.. చివరిలో మాత్రం.. నేను నా భర్త కి ద్రోహం చేయలేకపోతున్నాను అని ఉంది.. అపుడు నాకు అర్ధమైంది.. తనకు ఇష్టం లేక పోయిన చేస్తూందని.. తన మీద నాకు ఇంకా ప్రేమ కలిగింది.. తనని ఈ బ్లాక్ మేయిలర్ నుండి తప్పించాలంటే.. తను ముందు మాటలాడాలి.. అపుడు కాని నేను తనని రక్షించ లేను.. సరే ఎదో ఒక రోజు.. చేపుతాది.. కదా.. ఇంత లో మన ప్రయత్నం మనం చేద్దామని.. అనుకుంటు పడుకున్నాను..మరుసటి శుక్రవారం లక్ష్మీ యాధావిధి గా పూజ ఉంది.. అని వేళ్ళింది.. తను ఎక్కడకు వేలుతుందో నాకు తేలుగా.. సరే జగ్రత్త అని పంపాను.. అర్ధ రాత్రి మరలా విడియోలు పంపాడు.. గంట తరువాత ఫోన్..అ : ఓరి పిచ్చి వాడా నీ పేళ్ళం ఇంకోకడి తో విచ్చల విడి గా దేంగించు కుంటుంది.. చూడరా అన్నాడు..నే : చూడు బాస్.. నీవు ఎవరో నాకు తేలియదు.. నీవు వట్టి కోజ్జా వాడివి అని నాకు తేలుస్తూంది.. నీవు నిజం గా మగవాడి వి అయితే.. నా ముందుకు వచ్చి మాటలాడు అపుడు నమ్ముతాను..అ : నీ పేళ్ళాన్ని నేను ఒక సారి దేంగాను.. లేరా.. మంచి కసి లంజ.. బాగా కోపరేట్ చేస్తూంది.. ని పేళ్ళం పూకు దేంగవా? దాని పూకు చాలా టైట్ గా ఉంది.. ఇపుడు డైరేక్ట్ గా పాయింట్ కి వస్తాను.. నాకు 10 కోట్లు రూపాయలు ఇచ్చావనుకో.. నీ పేళ్ళాన్ని వదిలేస్తాను.. లేదా.. నీ పేళ్ళం 10 కోట్లు సంపాదించే వరకు.. ఇలాగే లంజ పనులు చేస్తాది.. ఇక పోతే.. నీ పేళ్ళం పరువు పోకుడదు అంటే.. నీవు నాకు 10 లక్షలు ఇవ్వాలి.. లేదా.. నీ పేళ్ళం దేంగించుకున్న ప్రతి వీడియో.. ఇంటర్ నేట్ లో వస్తాయి..నే : కూల్ గా చూడు బాస్.. నేను మరల చేపుతున్నాను.. అది నా పేళ్ళం కాదు.. నీవు ఎమి చేసుకుంటావో చేసుకో..అ : సరే.. నీ పేళ్ళం చేసే ప్రతి రంకు నీకు పంపుతాను.. అవి ఇంటర్ నేట్ లో పేడతాను..నే : నీకు నచ్చింది చేసుకో..ఫోన్ కట్..ప్రస్తుతం :లక్ష్మీ : బావా.. నాకు ఒక డౌటు..బా : ఎమిటి?ల : నేను అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా.. మరి వాడికి డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వను అన్నావు..బా : వాడికి భయపడి ఒక సారికి డబ్బు ఇస్తే.. కోంత కాలం తరువాత మరల అడుగు తాడు.. బ్రతికి ఉన్నంత కాలం వాడు అడిగినపుడల్ల.. అడిగినంత ఇవ్వాలి.. అలా అని ప్రోబ్లం సాల్వ్ అవుతాదా అంటే.. అది ఉండదు..ల : మరి నా వీడియోలు ఇంటర్ నేట్ లో పేడతాను అన్నాడు గా.. అందుకైనా ఇవ్వవచ్చు గా..బా : వాడు డబ్బులు ఇస్తే మాత్రం ఇంటర్ నేట్ లో పేట్టకుండా ఉంటాడనుకున్నావా? లేదు.. డబ్బులు ఇచ్చిన ఇవ్వక పోయిన వాడు ఇంటర్ నేట్ లో నీ ఫోటోలు పేడతాడు.. కోన్ని పేట్టాడు కూడా..ల : అవునా బావా అని ఆశ్చర్య పోయింది..బా : ఉండు చూపిస్తాను అని ఫోన్ తీసి నగ్నంగా ఉన్న ఒక ఫోటో ఒపేన్ చేశాడు.. దానిని హోల్డ్ చేస్తే కోన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి.. అందులో సేర్చ ఫర్ గూగుల్ మీద క్లీక్ చేసి నాకు చూపిచాడు..ల : నేను నగ్నం గా ఉన్న ఫోటోలు చాలా వచ్చాయి.. అవి చూసి నేనే ఇంత పచ్చిగా ప్రవర్తించానా అని నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది..బా : ఈ సారి చేప్పు.. వాడికి డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వలేదో..ల : అర్ధమైంది బావా.. తరువాత ఎమి జరిగింది చేప్పు..బావ చేప్పటం మోదలు పేట్టాడు..మరుసటి వారం లక్ష్మీ పూజ అని చేప్పివేళ్ళింది.. అర్ధ రాత్రి మరల వాడు ఫోన్.. నీ పేళ్ళం రంకు వింటావా? అని.. లక్ష్మీ ములుగులు అరుపులు వినిపించాడు.. ఈ సారైనా నమ్ముతావా?నే : నమ్మను.. నీ నా ఎదురుగా వచ్చి చేప్ప అపుడు నమ్మతాను..అ : అది నీ పేళ్ళం అని నాకు తేలుసు.. నీకు తేలుసు.. బయట వారికి తేలియదు.. నేను చేప్పను.. కాకపోతే..నే : హ..అ : నీకు ఒక పరిక్ష..నే : ఎమిటి?అ : నీ పేళ్ళం మరో ఆరు నేలలు అంటే ఫిబ్రవరి 14 నీ కోడుకు తో.. టాంక్ బండ్.. నడి రోడ్డు మీద నన్ను దేంగురా నా కోడుకు రంకు మగడా అంటాది.. చూడు.. నీ కోడుకే కాదు.. వాడి ఫ్రేండ్స్ కూడా అదే రోడ్డు మీద పడుకో పేట్టి దేంగుతారు..నే : సరే.. చూడు బాస్.. నేను నీకు ముందే చేప్పాను.. ఎమిచేసుకుంటావో చేసుకో అని.. నీవు ఇచ్చిన ఆరు నేల ల గడువు లోగ.. నేను నా పేళ్ళాన్నీ రక్షించు కుంటాను.. అంతే కాదు.. నిన్ను పైకి కూడా పంపుతాను..అ : శభాష్.. నీవు నాకు నచ్చావు.. ఇప్పటి వరకు.. నాకు భయపడి లోంగి పోయిన వాళ్ళే కాని.. నీకు లాగా నన్ను ఎదురించిన మగవాడు.. లేడు.. తన పేళ్ళాన్ని రక్షించుకున్న వాడే.. నిజమైన మగవాడు.. ఆట ఇపుడు మోదలైంది..నే : ఇది మన ఇద్దరి మధ్య మాత్రమే ఉండాలి.. ఈ సవాలు.. నా భార్య కు కాని మరోకరికి కాని తేలియ కూడదు..అ : సరే.. ఇప్పటి వరకు నాకు సరైన జోడి దోరక లేదు.. నీ ప్రయత్నాలు నీవు చేసుకో బ్రో.. అని ఫోన్ కట్..అలా మా మధ్య సంభాషణ జరిగి మూడు నేలలు అయింది.. నీన్ను అడుగుదాం అంటే నీవు ఎక్కడ భయపడి ఆత్మహత్య చేసుకుంటావో అని భయం.. అందుకే.. సమయం కోసం చూస్తూన్నాను.. ఇప్పటికి సమయం వచ్చింది..

முரட்டு கதைகள்:  வாழ்க என் மனைவியின் புண்டை…!

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here