நீண்ட நேரம் ஓழ்க்க சில குறிப்புகள்

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

1.ஓழுக்குப் போனவூடன் சக்கரையூள் ஓட்டவேண்டாம்.புற வேலைகளைச் செய்து பொறுமைகாத்து பின்ஏறி ஓக்கவூம் . நல்ல பலன் தெரியூம்.

2. இரவூ ஓழ்க்க முன் பாதம் பருப்பு பாலுடன் இருவரும் சாப்பிட்டு அரை மணி நேரத்தின் பின், புறவேலைகளைச் செய்து ஓழ்த்துப் பாருங்கள். சொர்க்கம் தெரியூம்.

3 ஓழ்த்து தண்ணி கழரவரும்போது தண்ணியை விடாமல் அடக்கவேண்டும் .பின்மீண்டும் ஓக்க வேண்டும்.இப்படிப் பலமுறை அடக்கும் பயிற்ச்சியை தொடர்ந்து செயயூங்கள்அதன் பலன் தெரியவரும்.மனக்கட்டுப்பாடு முக்கியம். வெற்றி கிட்டியவூடன் கூறவூம்.

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   
முரட்டு கதைகள்:  கை அடிக்க ஏத்த குடும்ப கதை
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *