అనురాగ కుటుంబం 12

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu నా పుట్టిన రోజు దగ్గరకు వస్తుంది..
అమ్మ నన్ను పిలిచి “నీకు నీ పుట్టిన రొజుకి ఎమి కవాలి రా” అన్నాది
“ఈ సారి నా పుట్టిన రొజు మన రిసార్ట్ లొ జరుపుకొవాలి అనుకుంటున్నా” అన్నాను
“సరె నీ ఇష్థం.. అక్కడ అన్నీ ఎర్పాట్లు చెయ్యిమని చెప్తానులె.. ఇంతకి ఎవరితొ” అన్నాది
నేను వెంటనె నాలొ వున్న కొరికను బయట పెట్టాను
“అక్క, వదిన, నువ్వు, నేను మాత్రమె” అన్నాను అమ్మ ఒప్పుకుంటాదొ లెదొ అని
అమ్మ నవ్వి.. “నీకు అస్సలు సిగ్గు లేదు.కాని అందరూ ఒప్పుకొవాలి కదా” అన్నాది అమ్మ
“అక్క ఒప్పుకుంటాది..” అన్నాను
“అక్క సరె..నువ్వు పిలుస్తె వస్తాది.మీ వదిన ఒప్పుకోవాలి.. మీ అన్నయ నీ వదినను పంపించటానికి ఒప్పుకొవాలి. మీ నాన్న ఒప్పుకొవాలి కదా..” అన్నాది
“ఎమొ అమ్మ.. ఇది నా కొరిక కుదురితె మీ తొ గడుపుతాను..లెకపొతె అందరితొను..”అన్నాను
ఇంతలొ మా వదిన వచ్ఛింది..అమ్మ అంతా చెప్పింది..
“నాకు ఎమి పర్లెదు అత్తయ్యగారు..కాని మీ పెద్ద అబ్బాయి..” అంటూ సాగదీసింది వదిన..
నేను వదినను చూసి.”ప్లీస్ వదిన..ఎదొ ఒకటి చెయ్యి వదినా.” అన్నాను
“సరె సరె అడిగి చూస్తాను” అన్నాది వదిన..
“నువ్వు వద్దు..నేను అడుగుతాను” అన్నాది అమ్మ

முரட்டு கதைகள்:  டீச்சர் – மாணவி

సాయంత్రం బొజనం చేసెటప్పుదు అమ్మ నా కొరిక అందరికి చెప్పింది
“అదిఎదొ ఇక్కడె చేసుకొవచ్ఛు కదా.ఎప్పుడైన మేము అడ్డు వచ్ఛమా” అన్నాడు నాన్న
“ఎదొ చిన్నొడు..వాడి కొరికలు వాడికి వుంటాయి” అన్నాది
“అప్పుడు నీకు డెంజర్ పిరియడ్(ఆ టైము లొ కలిస్తె కడుపు వస్తాది) ఆ” అని అన్నయ వదినను అడిగాడు
“లేదు. ఆ టైమె కి పర్లెదు..” అన్నాది వదిన
అంటె అన్నయ ఒప్పుకున్నాడు అని అర్దమయ్యింది..
“నువ్వు ప్రతిదానికి వాడిని వెనకవేసుకుని వస్తున్నావు..ఇలాగే వడిని వెనక వెసుకుంటూ వస్తె.. ఎప్పుడొ మన పరువు మంట కలిపెస్తాడు” అన్నరు నాన్న
“వాడు ఆ పని ఎందుకు చెస్తాడు అండి..” అన్నాది అమ్మ
“హ్మ్మ్మ్ సర్లె.మీ ఇష్థం కానివండి.ఎన్ని రోజులు. అక్కడ ఎర్పాట్లు చెయ్యిమని చెప్పాలిగా” అన్నడు నాన్న
“థెంక్స్ నాన్న” అన్నాను

బొజనాలు అయిన తర్వాత..అమ్మ వదిన నా రూం కి వచ్ఛారు.
నేను అప్పటికి చాల అనందంగ వున్నాను..వాళ్ళని చూడగానె వాళ్ళ ఇద్దరిని నా మంచము మీదకి లాగు కుని నా పక్కలొ పొడుకొ పెట్టుకున్నాను
“ఇంతకి అక్కకి చెప్పవా” అన్నాది అమ్మ
అక్కకి ఫొను చేసి విషయము చెప్పాను. అక్క రేడీగా వుంటాను అన్నాది
ఫొను లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టీ “రిసార్ట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఎలా వుండలొ చెప్పనా.” అన్నాను
“మళ్ళీ ఎదొ ఫిట్టింగు పెడుతున్నాడు వీడు” అన్నాది అమ్మ
“ఎమి లెదు అమ్మ..రిసార్ట్ లొ అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి.. మనము తిరిగి వచ్ఛెదాక మన ఒంటి మీద ఒక్క బట్ట కూడ వుండ కూడదు” అన్నాను
వదిన నన్ను ఒక దెబ్బ వెసింది..అక్క “చీ..అంత సేపు బట్టలు లెకుండానా..” అన్నాది ఫొనులొ
“అయ్యగారికి ఇంకా ఎమియైన వున్నాయ” అన్నాది
“ఇంకా వున్నాయి.. చెప్తాను..అస్సలు బట్టలు వేసుకొకుడదు.అన్ని పనులు అందర ముందె చేసుకొవాలి” అన్నాను
“అంటె ఉచ్ఛ కూడ అందరి ముందె పొయాలా” అన్నాది అక్క
“అవును.. ఉచ్ఛ పొసుకునెటప్పుడు తలుపు వేసుకొకుడదు…మీకు ఇష్థం వచ్ఛిన బూతులు మాట్లాడొచ్ఛు.” అన్నాను
“ఇంకా” అన్నాది వదిన
“సిగరెట్టు మందు కవాలంటె తాగొచ్ఛు..” అన్నాను
“దీనికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను..ఇంకా” అన్నాది వదిన
“ఇప్పటికి ఇవి.ఇంకా ఎమైన గుర్తుకు వస్తె అప్పుడు చెప్తను.. ఒకె కదా” అన్నాను
అంతా ఒకె అన్నారు

முரட்டு கதைகள்:  విధవ తల్లి (widowed mom) 7

నా పుట్టిన రోజు ముందు రాత్రి..అమ్మ, అక్క, వదిన, నేను కార్ లొ మా రిసార్ట్ కి బయలుదెరాము..
వెల్తూ మద్యలొ మందు కొనుకుని వెళ్ళాము.. (సిగరెట్టు ఎవరూ తగనన్నారు)
రిసార్ట్ తాలాలు ఇచ్ఛి వాచ్మాన్ వెళ్ళిపొయాడు

రిసార్ట్ కి వెల్లగానె.. అందరు బట్టలు విప్పైయండి అన్నాను..నేను చెప్పి నట్టుగానె అందరూ సిగ్గు పడుతూ బట్టలు విప్పేసారు..
నేను, అమ్మ, అక్క సొఫా లొ కూర్చున్నాము.. వదిన వెళ్ళి ఫ్రిజు నుంచి జూస్ తీసి అందరికి గ్లాస్సెస్ లొ పొసి ఇచ్ఛింది..
“నేను ఇప్పుడె పుట్టబొతున్నాను..నేను ఎమి పనులు చెయ్యను.. నాకు అన్నీ మీరె చెయ్యాలి” అన్నాను
“ఉచ్ఛ పొయించి..గుద్ద కూడ కడగాల. అన్నాది అక్క
“అవును.. ప్లీస్..ప్లీస్.ప్లీస్.” అన్నాను బతిమాలుకుంటూ.దానికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు
“అనీటికంటె ముందు..నేను మీ అందరిని పెళ్ళి చెసుకుంటాను” అన్నాను
దానికి అందరూ షాఖ్ అయ్యారు..
“నాకు మీరు అందరు ఇష్థం. సొ మీ అందరిని నేను పెళ్ళి చేసుకొవాలి అనుకుంటున్నను.సిగ్గు లేకుండా తప్పు ఒప్పు అని లేకుండా మీ అందరిని అనుభవించాలి అనివుంది” అన్నాను
ఎవరూ ఎమి మట్లడలేదు..నేను తీసుకుని వచ్ఛిన బాగ్ లొంచి మూడు పసుపు తాడులు తీసి అందరికి చూపించి..
“బలవంతము ఎమి లెదు..మీ ఇష్థం.” అన్నాను
“ఎమిటి రా ఇది” అన్నాది అమ్మ
“నొ సెంటిమెంట్స్..ఒన్లి ఎక్షన్..ఇష్థం వచ్ఛిన వాళ్ళు కట్టించుకొవచ్ఛు” అన్నాను
“నేను కన్నా వాడె నన్ను పెళ్ళిచెసుకుంటాడు అంటె నాకు ఎమి అబ్యంతరము లేదు” అన్నాది అమ్మ
“నాతొ రక్తం పంచుకున్న వాడితొ. తాలి కట్టించుకుంటానికి నాకు అబ్యంతరము లేదు” అన్నాది అక్క
“నా మొగుడు తొ సమానంగా సుఖాని ఇస్తున్న వాడితొ. తాలి కట్టించుకుంటానికి నాకు అబ్యంతరము లేదు” అన్నాది వదిన
అప్పుడు తిరిగాయి నా కల్లలొ నీలు
“నొ సెంటిమెంట్స్ అన్నావుగా..” అని కల్లలొ నీలు తుడిచి ముద్దు పెట్టుకుంది అమ్మ
“సరె మమ్మల్ని ఎప్పుడు పెళ్ళి చేసుకుంటావు” అన్నాది అక్క
“సరిగ్గా 12 గంటలకు..” అన్నాను
“దెయ్యాలు దెంగించుకునె టైమె లొ పెళ్ళి ఎమిటిరా” అన్నాది అమ్మ “పెళ్ళి ముహుర్తాలు కూడ అప్పుడె వుంటాఇలె” అన్నాది
అమ్మ ఆ పసుపు తాడులను మా ఇంటి దేవత ఫొటొ దగ్గర పెట్టింది
సరె ముందు స్నానం చెద్దాము రండి అంటె అందరమూ ఒక బత్రూం లొ దూరము
ఒకరికి ఒకరు స్నానం చెయ్యించు కుంటూ….అందరూ కలిపి నాకు స్నానం చెయ్యించారు..
అమ్మ వంటింట్లొకి వెళ్ళి..అందరికి కలిపి ఒకె కంచం లొ అన్నం తీసుకుని వచ్ఛి అందరికి తినిపించ్ఛింది
టివి లొ బూతు బొమ్మలు పెట్టుకుని చూస్తున్నాము.
నాకు మొడ్డ లెగుస్తుంది.. అడాళ్ళ పూకులొ రసాలు వూరుతున్నాయి.ఒకరివి ఒకరు పిసుకుంటున్నాము..ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాము
12 అయ్యింది..

முரட்டு கதைகள்:  இந்தியன் பொண்ணு ஒரு சுற்றுலாப் பயணியுடன்..! (Video)

అందరూ నాకు ‘హ్యాపి బర్త్ డెయ్’ చెప్పారు
నేను వెళ్ళి పసుపు తాడులు తీసుకుని వచ్ఛాను..
ముందు అమ్మకి..అక్కకి..వదినకి.. అన్నాను
అమ్మ మా ఇంటి దేవత బొమ్మ ఒకటి తీసుకుని వచ్ఛి మా ముందు పెట్టింది
అమ్మ కింద కూర్చుంది..నేను అమ్మ మెడలొ పసుపు తాడు కట్టాను..
అమ్మ మెడలొ మంగలసూత్రం, పసుపు తాడు రెండు వున్నాయి..
అమ్మ నా మొడ్డని ముద్దు పెట్టుకుంది
తర్వాత అక్క వచ్ఛి కూర్చుంది.. “నేను నా తమ్ముడు కట్టిన తాలె వుంచుకుంటాను” అని తన మెడలొ తాలిని తీసెసింది.అక్కకు పసుపు తాడు కట్టాను..అక్క కూడ నా మొడ్డకు ముద్దు పెట్టుకుంది..
తర్వాత వదిన కూర్చుంది..వదిన మెడలొ ఎప్పుడూ నల్లపూసలు మత్రమె వుంటాయి..వదిన తాలి వేసుకొదు..వదినకు పసుపు తాడు కట్టాను..వదిన కూడా నా మొడ్డకు ముద్దు పెట్టుకుంది..
“ఒరెయ్ తమ్ముడు..ఇప్పుడు నువ్వె నాకు మొగుడివి..నాకు వేరె మొగుడు లేడు.. నాకు ఇప్పుడు డెంజర్ పిరియడ్.. నాకు కడుపు చెయ్యి..నాకు గర్భప్రాప్తి నివ్వు” అన్నాది
“మరి బావ ఒప్పుకుంటాడ” అన్నాను
“నువ్వె నాకు మొగుడివి..నాకు వేరె మొగుడు లెడు..నా కన్నె పూకు నీకు ఇవ్వలేక పొయాను..అందుకె నాకు తొలిసారి కడుపు చేసి భాగ్యం నీకు ఇస్తున్నాను..తీసుకొ.” అన్నాది అక్క
“నువ్వెనా వాడి పెళ్ళానివి..నేను వాడి పెళ్ళలినె..నాకు కడుపు చెయ్యిరా నా దొంగ మొగుడా” అన్నాది వదిన
నెను గట్టిగా నవ్వి.. “రండి కొత్త పెళ్ళికూతురుళ్ళార..ముందు మనము శొబనము చేసుకుందాము..” అన్నాను
“ముందు నా శొబనం జరగాలి..” అన్నాది అక్క
“లాస్ట్ నా పెళ్ళి జరిగింది..అంటె మీ ఇద్దరి కన్నా నేనే కొత్త పెళ్ళి కూతురుని..సొ ముందు నాకు జరగాలి” అన్నాది వదిన
“ఇవన్నీ కాదు పంటలు వేసుకుందాము.. ఎవరు ముందు విన్ అయ్యితె ముందు వాళ్ళది” అన్నాది అమ్మ
అందరూ పంటలు వేసారు..ముందు అమ్మ పండింది..అమ్మ సిగ్గుపడిపొతుంది..
మళ్ళీ పంటలు వేసారు..ఈసారి అక్క విన్ అయ్యింది..అక్క “రెండొ దెబ నాకు” అన్నాది
“నేను హర్ట్ అయ్యాను..బుంగ మూతి పెట్టాను.” అన్నాది వదిన
“లేదు వదిన. ముందు నీ నుంచె మొదలు పెడతాను..” అని వదినను ముద్దు పెట్టుకున్నాను..
వదిన కూడ నాకు సహకరించింది..పెదాలు పెదాలు చీకుకున్నాము
వదిన నా మొడ్డని చెతులొకి తీసుకుని…నా మొడ్డను నలుపుతుంది
“ఇక చాలు ముందు లొపలికి పదండి.. ఆ మొడ్డ ఇప్పుడు అమ్మది..వేలం పాటలొ అమ్మ దానిని ముందు కొనుకున్నాది.” అంటూ అక్క మమ్మల్ని లొపలికి తొసింది
“ఒరెయ్ ముందు బేబి ని దెంగు రా.దాని పూకు నిండా నీ మొడ్డ పాలు పొసి దానికి కడుపు చెయ్యి..మందు నన్ను దెంగితె బలమైన మొడ్డ పాలు అంత నాలొపడి వేస్ట్ అయ్యిపొతాది” అంది అమ్మ
“అత్తయ్యగారు కూతురి కొసం కొత్త పెళ్ళికొడుకుతొ మొదటి రాత్రి త్యాగం చెస్తున్నారా.” అన్నాది వదిన
“మా అమ్మ బంగారం అన్నాది” అక్క
“సరె సరె ముందు శొబనం కానివండి..లేకపొతె మన ఉమ్మడి మొగుడు వేరె పెళ్ళాని వెతుకుకుంటాడు” అన్నాది వదిన

முரட்டு கதைகள்:  சித்தப்பா மகளுக்கு கற்று கொடுத்த காம விளையாட்டு

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *